• RasprodajaSALE
  • Novi artikliNOVO
  • Top artikliTOP
  • Shopovi
  • Vozila
  • Nekretnine
  • Oblak blog
  • Izaberite paketOBLAK SHOP
  • Registracija
  • Linkovi

Uslovi i pravila korišćenja

Pažljivo pročitate Uslove i pravila korišćenja 

1. Prihvatanje Uslova i pravila korišćenja

Korišćenjem OBLAK.ba sa svim poddomenama, web stranicama i aplikacijama za mobilne telefone i ostalih sadržaja podrazumijeva se da svjesno prihvatate Uslove i pravila korišćenja kao i sve naknadne izmjene, bez prethodne najave i obavijesti. 

Ovi Uslovi i pravila korišćenja se primjenjuju kao bilo koji drugi ugovor u pisanoj formi, a zaključuje se između: kompanije OBLAK i pojedinačnog posjetioca i/ili korisnika platforme (u daljem tekstu: "Korisnik").

Korisnik je svaka osoba koja pristupa i koristi usluge platforme OBLAK a to podrazumjeva neregistrovane korisnike, registrovane korisnike i privredne subjekte. Korisnik može biti fizičko ili pravno lice.

Korisnik kao oglašivač snosi isključivu odgovornost za objavljivanje, povezivanje, pohranjivanje, dijeljenje i na drugi način čini dostupnim određene informacije, tekst, grafiku, video zapise ili druge materijale (sadržaj/oglas) na ovom sajtu i kao takvi ste odgovorni za podatke koji su navedeni na Vašem profilu, artiklima/oglasima koje ste objavili i za komunikaciju koja je objavljena putem Vašeg profila i dužani ste da korišćenje OBLAK platforme bude u skladu sa propisima i odredbama Uslova i pravila korišćenja. OBLAK.ba zadržava pravo da u svakom trenutku privremeno ili trajno onemogući pristup OBLAK platformi u slučaju sumnje da Korisnik ne ispunjava navedene Uslove i pravila korišćenja, bez prethodne najave i obavijesti.
Ukoliko se ne slažete sa Uslovima i pravilima korišćenja, molimo Vas da se suzdržite od korišćenja web sajta OBLAK.ba. 

2. Opšti Uslovi i pravila korišćenja

OBLAK.ba je elektronski internet oglasnik koji omogućava širokom krugu posjetilaca i korisnika da pregledaju oglase drugih Korisnika, da registracijom korisničkog naloga ostvare pristup različitim funkcionalnostima, uslugama i pravima koje platforma pruža, kao i da objavljuju oglase pod propisanim Uslovima i pravilima korišćenja.

Korišćenjem OBLAK.ba primjenjuju se ovdje navedeni Uslovi i pravila korišćenja, kao svi važeći zakoni na teritoriji Bosne i Hercegovine. OBLAK.ba zadržava pravo promjene Uslova i pravila korišćenja bez prethodne najave. Promjene stupaju na snagu objavom na stranicama ovog web sajta i odnose se na sadašnje i buduće korisnike. OBLAK.ba nije dužan korisnicima slati obavijesti o izmjenama Uslova i pravila korišćenja, zbog čega ste obavezni da pratite izmjene na ovoj web srtanici.  

3. Opis usluga

OBLAK.ba pruža usluge korisnicima i to: 

Oglasni prostor da u svoje ime i za svoj račun nude prodaju, iznajmljivanje, pružanje usluga i/ili potražuju usluga, i/ili artikala, sa posebnom napomenom da su svi korisnici sami odgovorni za istinitost, tačnost, kao i uopšteno zakonitost svih navoda iz objavljenog oglasa.

Shodno gore navedenom, sve objave oglasi/artikli, poruke, tekstovi, fotografije, video zapisi i drugi materijali objavljeni na web sajtu, preneseni i/ili dijeljeni linkom su isključiva odgovornost registrovanog korisnika web sajta iz čijeg oglasa ti podaci potiču.

Pakete OBLAK shopova od BRONZE besplatnog paketa do SILVER, GOLD, PLATINUM paketa sa jasno definisanim cijenama na stranici OBLAK shop.

OBLAK je vlasnik virtualnog prostora www.oblak.ba i samostalno odlučuje o načinu oglašavanja svakog pojedinog korisnika, što uključuje mogućnost pojave više različitih reklama na pojedinačnoj oglasnoj poziciji u skladu sa različitim paketima oglasnih usluga OBLAK i zvaničnog cjenovnika.

Shodno gore navedenom obavještavaju se korisnici, posjetioci i sva treća lica da OBLAK.ba ne nudi prodaju, zamjenu i/ili iznajmljivanje ili uslugu iz oglasa koji su objavljeni na sajtu, već to čine samo regisrovani korisnici web sajta OBLAK.ba.

4. Intelektualna svojina

OBLAK.ba platforma je zaštićena Zakonom o Intelektualnoj svojini koji uređuju zaštitu prava intelektualne svojine. Logo „OBLAK“ i njeni djelovi, skraćenice i internet adrese predstavljaju predmete zaštite prava intelektualne svojine. Pored navedenog, cjelokupan sadržaj OBLAK.ba platforme, uključujući programske kodove, fotografije, slike, animacije, video, muziku, zvuk i tekst (u daljem tekstu: "Sadržaj") je vlasništvo OBLAK.ba i predstavlja zaštićeni sadržaj. Sadržaj platforme ne obuhvata korisnički sadržaj koji korisnik kreira, postavlja, objavljuje ili prenosi putem OBLAK.ba web sajta, kao ni sadržaj poruka i druge komunikacije koju korisnik upućuje drugim korisnicima.

Shodno gore navedenom sadržaji se mogu koristiti samo na način predviđen Uslovima i pravilima korišćenja. Korišćenjem sadržaja OBLAK.ba u druge svrhe, kopiranje i distribucijom sadržaja bez odobrenja postupate suprotno Zakonu o Intelektualnoj svojini i Uslovima i pravilama korišćenja.

5. Politika korišćenja i zaštita podataka

Korišćenjem OBLAK.ba dužni ste koristiti tačne i precizne podatke bilo da se radi o vašem računu ili oglasu/artiklu ili bilo kojem drugom dijelu web stranice. OBLAK.ba će preduzeti sve mjere kako bi zaštitio privatnost podataka registovanih korisnika u smislu Zakona o zaštiti ličnih podataka. Podaci će biti korišćeni u cilju spajanja kupaca i prodavaca. 

Pristupanjem i korišćenjem stranica OBLAK.ba i korišćenjem dostupnih usluga, svi Korisnici daju saglasnost i prihvataju da OBLAK.ba prikuplja, obrađuje i koristi informacije, odnosno lične podatke, na način utvrđen Uslovima i pravilima korišćenja i Politikom korišćenja i zaštite podata u svojstvu rukovaoca ličnih podataka.

OBLAK.ba garantuje da podatke registrovanih korisnika ne otkriva trećim stranama, osim ukoliko postoji zahtjev/nalog nadležnog organa i/ili je takvo proslijeđivanje propisno zakonom naše zemlje.

Svaki korisnik OBLAK.ba ima pravo podnijeti zahtjev da se njegovi lični podaci obrišu. OBLAK.ba ne snosi odgovornost po bilo kojem osnovu ukoliko korisnik sam otkrije svoje podatke trećim stranama u smislu davanjem korisničkog imena, lozinke, email, broja telefona i dr. ili im te podatke učini dostupnim na drugi način.

Korišćenjem OBLAK.ba dajete saglasnost da se podaci/informacije (ovo se ne odnosi se na lične podatke korisnika) koje ste dali budu dostupni svima koji su zainteresovani, u skladu sa Uslovima i pravilima korišćenja i Politikom korišćenja i zaštite podataka. Korisnik pristaje da njegovu email adresu ili broj telefona OBLAK.ba koristi u svrhu slanja obavijesti o statusu objavljenog oglasa, u svrhu dostave računa i ostalih usluga, kao i u svrhu slanja ostalih vrsta obavijesti vezanih za oglas. Korišćenjem OBLAK.ba dajete saglasnost da primate promotivne ili druge obavijesti putem email, SMS ili drugih sredstava komunikacije koji su navedeni na Vašem računu.

6. Odgovornosti i naknada štete

Korisnik koristi OBLAK.ba platformu na sopstveni rizik.

Usluge se pružaju putem OBLAK.ba platforme u viđenom stanju, po principu „kakav je dostupan“, bez ikakvih garancija ili izjava. OBLAK.ba ne daje bilo kakve garancije, izričite ili implicitne koje se mogu odnositi na njegove usluge, uključujući bez ograničenja garancije podobnosti za određenu namjenu, garancije koje mogu proizaći iz poslovanja, kao i bilo kakve garancije u pogledu tačnosti, pouzdanosti ili kvaliteta bilo kog sadržaja ili informacija sadržanih u okviru OBLAK.ba platforme.

OBLAK.ba ne garantuje da funkcionisanje OBLAK.ba platforme neće biti prekinuto ili bez greške, da će nedostaci biti otklonjeni ili da ne postoji opasnost od računarskih virusa i drugih štetnih komponenti.
Korisnik izričito izjavljuje da razumije i prihvata da OBLAK.ba ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu, uključujući i štete nastale usljed gubitka profita, poslovne prilike, korišćenja podataka ili drugih nematerijalnih gubitaka koje proističu iz: korišćenja ili nemogućnosti pristupa i korišćenja OBLAK.ba platforme, iz usluga nabavljenih ili dobijenih, odnosno pruženih ili poruka primljenih ili transakcija ostvarenih preko OBLAK.ba platforme, neovlašćenog pristupa ili izmjena prenosa ili podataka Korisnika i izjava ili postupka bilo koje treće strane koji se tiču OBLAK.ba platforme.

OBLAK.ba neće ni u kom slučaju snositi odgovornost za bilo kakvu štetu usljed prekida rada ili greške OBLAK.ba platforme uzrokovanu računarskim virusom ili nekom drugim prekidom u iznosu koji je Korisnik platio OBLAK-u za korišćenje OBLAK.ba platforme.

7. Isključivanje korisnika sa platforme

OBLAK.ba zadržava pravo da u bilo kom trenutku isključi ili sankcioniše bilo kog korisnika bez naknade štete.
Zadržavamo pravo da u bilo kom trenutku isključimo onog korisnika koji zloupotrebljava podatke ili na bilo koji način neovlašteno koristi OBLAK.ba, i to zbog:

- izazivanja širenja rasne, nacionalne ili vjerske mržnje,
- kupac i prodavac vrše lažne pošiljke ili ne šalju pošiljke bez stvarnih transakcija, kako bi ostvarili nezakonite transakcije u cilju prenosa, isplate gotovine, pranja novca i sl.,
- radnje primanja, plaćanja ili povlačenja sredstava putem platformskih kanala putem fiktivnih naloga,
- na prevaru dobiti transakcijska plaćanja objavljivanjem ili pružanjem lažnih ili ozbiljno nedosljednih informacija o artiklima, uslugama ili logistici,
- kupac i prodavac su se zlonamjerno dogovarali i doveli u zabludu OBLAK.ba stanicu u odsustvu transakcije stvarnog naloga,
- druge sumnjive lažne transakcije za koje OBLAK.ba utvrdi da korisnici obavljaju transakcije fiktivnim ili prikrivanjem pozadine stvarnih transakcija koje nisu u svrhu stvarnih transakcija,
- višestrukog slanja istih ili sličnih poruka različitim korisnicima,
- predstavljanja ili objave oglasa pod lažnim imenom, nepostojećim, tuđim ili sa netačnim podacima, posebno se odnoseći na podatke o lokaciji, broju telefona i email,
- brisanja oglasa, te ponovne objave oglasa istog ili sličnog sadržaja zloupotrebljavanjem sistema,
- neovlašteno predstavljanje u ime OBLAK.ba administracije,
- nepoštivanja drugih pravila i upozorenja navedenih na stranicama OBLAK.ba.

Za korisnike koje OBLAK.ba utvrdi da su osumnjičeni za lažne transakcije, račun će biti zatvoren, a sredstva na računu će biti zadržana i neće biti puštena.
Od isključenog korisnika možemo zahtijevati naknadu za nastalu štetu i biće sudski gonjeni u zavisnosti od težine učinjenog prekršaja zbog kršenja Uslova i pravila korišćenja i važeći zakona u Bosni i Hercegovini.
Zadržavamo pravo o nerefundiranju OBLAK preostale pretplate isključenom korisniku.

8. Kupovina

Ako želite kupiti bilo koji artikl ili uslugu dostupnu putem Usluga ("Kupovina"), od vas će se možda tražiti da pošaljete određene informacije relevantne za vašu Kupovinu.
Korisnik koristi OBLAK.ba platformu na sopstveni rizik. Bilo koja Kupovina artikala ili usluga OBLAK.ba ne snosi odgovornost za unos informacija relevatnih za Vašu Kupovinu.
Usluge se pružaju putem OBLAK.ba platforme u viđenom stanju, po principu „kakav je dostupan“, bez ikakvih garancija ili izjava. OBLAK.ba ne daje bilo kakve garancije, izričite ili implicitne koje se mogu odnositi na njegove usluge, uključujući bez ograničenja garancije podobnosti za određenu namjenu, garancije koje mogu proizaći iz poslovanja, kao i bilo kakve garancije u pogledu tačnosti, pouzdanosti ili kvaliteta bilo kog sadržaja ili informacija sadržanih u okviru OBLAK.ba platforme.
OBLAK.ba neće ni u kom slučaju snositi odgovornost za bilo kakvu štetu usljed prekida rada ili greške OBLAK.ba platforme uzrokovanu računarskim virusom ili nekom drugim prekidom u iznosu koji je Korisnik platio OBLAK-u za korišćenje OBLAK.ba platforme. 

9. Sadržaj - oglas

Naša usluga omogućuje objavljivanje, povezivanje, pohranjivanje, dijeljenje i na drugi način čini dostupnim određene informacije, tekst, grafiku, video zapise ili druge materijale ("Sadržaj") za koje ste odgovorni.

OBLAK.ba zadržava pravo da uređuje, izmjeni ili obriše ili uopšte ne objavi sve oglase za koje za koje smatra da nisu prikladni i/ili nisu u skladu Pravilima i uslovima korišćenja i važećim zakonima u Bosni i Hercegovini.

Zabranjeno je oglašavanje:

- ako artikal ili oglašivač krše autorska prava,
- ako artikl može uzrokovati štetu ili na bilo koji način prekršiti autorska prava nekog drugog,
- ako je artikal sumnjiv/ukraden ili predstavlja ilegalnu robu,
- ako artikal ili sadržaj oglasa sadrži diskriminirajuće aspekte ili nedopuštene i zabranjene materijale zakonima Bosne i Hercegovine,
- ako je oglas u bilo kojem smislu uvredljiv prema OBLAK.ba,
- ako se oglašavaju duhanski proizvodi, pojedini lijekovi, recepti za lijekove, lični dokumenti, ljudski organi, pornografija čija prodaja nije u skladu sa zakonom,
- oružje i municija, osim oružja i municije koje služi za bavljenje sportom (vazdušno oružje, municija za vazdušno oružje...),
- ako se oglašava prodaja predmete koji u opisu proizvoda sadrže da se radi o ilegalnim kopijama software-a, filmova, muzike i ostalih autorskih uradaka,
- ako artikal ili oglašivač se u opisu artikla poziva na sličnost sa autentičnim ili originalnim proizvodom, ali ne navodeći da se radi o „replici” ili „imitaciji”,
- ako se oglašava prodaja ili zamjena zakonom zaštićenih životinja, nedozvoljeni narkotici, artikli sa slikama osoba, nedozvoljena oprema za prisluškivanje, nedozvoljena oprema za praćenje ljudi ili imovine i ostali predmeti čija prodaja predstavlja kršenje važeći zakona Bosne i Hercegovine.

Korisnik je saglasan:

- OBLAK.ba ne učestvuje u trgovini, samim tim ne garantuje i na bilo koji način odgovara za ispunjenje ugovora o prihvaćenoj ponudi Korisnika, za realizaciju predmetne prodaje, zamjene ili distribucije,
- postavljanjem oglasa Korisnik je odgovaran za tačnost i istinitost opisa artikala i usluga, stanja u kojem se nalaze i samostalno je odgovoran za pravne i materijalne nedostatke,
- Korisnik će izbrisati kompletan sadržaj o artiklu u roku od 24 časa ukoliko je oglas nevažeći,
- Korisnik prihvata da sadržaj (slike, video i tekst) nakon transfera podataka na OBLAK.ba postaju vlasništvo istog,
- osobe koje održavaju OBLAK.ba kao i vlasnik neće biti odgovoran za štete koje mogu nastati prilikom održavanja web sajta prilikom obrade podataka,
- korisničko ime Korisnika može biti promijenjeno ukoliko OBLAK.ba administracija smatra da je potrebno, bez obrazloženja istom,
- da OBLAK.ba administraciji isporuči relevantne informacije o porijeklu artikala ukoliko bude zahtjevano,
- OBLAK.ba nije odgovoran za sadržaj teksta recezija i poruka,
- OBLAK.ba se oslobađa obaveze vraćanja uplaćene pretplate OBLAK Shopa Korisniku koji odluči brisati artikle i želi obrisati profil.

10. Prigovor trećih lica

Obavještavamo treća lica, korisnike i posjetioce da OBLAK.ba na osnovu gore navedenog i odredbi iz člana 23. Zakona o elektronskom i pravnom i poslovnom prometu (Sl. glasnik BiH br. 88/2007), ne snosi nikakvu odgovornost za informacije unesene od strane Korisnika ovog web sajta, jer OBLAK.ba samo osigurava pristup informacijama.
Obavještavamo treća lica, korisnike i posjetioce OBLAK.ba da na osnovu člana 25. , 26. i 27. Zakona o elektronskom pravnom i poslovnom prometu, OBLAK.ba je oslobođen svakog oblika odgovornosti za pretragu sadržaja na virtuelnom oglasu, privremenom pohranjivanju – cashing, pohranjivanja stranog sadržaja – hosting na zahtjev Korisnika, kao i omogućavanje pristupa informacijama trećih lica – linkom.
Obavještavamo treća lica da usluge OBLAK.ba, svi sporovi nastali iz odnosa kupca i prodavca (nastali zbog istinitosti podataka o kupcu ili prodavcu, sadržaju, predmetu i cijeni ponude, autentičnosti artikala čija se distribucija nudi) rješavaju isključivo između prodavca i kupca. OBLAK.ba ne odgovara za bilo koji oblik štete prema trećim licima, kupcu i/ili prodavcu, nastale kao posljedica takvog odnosa.

11. Promjene

Zadržavamo pravo, prema vlastitom nahođenju, u bilo kojem trenutku izmijeniti ili zamijeniti Uslove i pravila korišćenja.

12. Kontaktirajte nas

Ako imate pitanja o ovim Uslovima i pravilima korišćenja kontaktirajte nas.